Asigurari roviniete constanta

Sâmbătă, 20 Octombrie 2018, 1:21 AM
ASISTENTA TELEFONICA:

   0765.009.192
   0763.699.170
   0241.621.478


Coşul de cumpărături
Coşul de cumpăraturi este gol
Cand iti expira asigurarea?
Trimite cand iti expira asigurarea,
iar noi o sa iti reamintim !

Data expirarii *:
E-mailul dvs.:
Telefonul dvs. *:
Tipul de polita *:

Căutare
Tag
Statistici


      RCA
Termeni si conditii


TERMENI SI CONDITII


TERMENI SI CONDITII / PROCEDURA RECLAMATII

1. Infor­matii despre site

1.1. Site-ul web E-DP.RO este pro­pri­etatea firmei CRISTALEX COMINDSERV S.R.L., cu sediul in Aleea Gradinilor, nr 3, bloc R, ap 12, Constanta , inreg­is­trata la Reg­istrul Com­er­tu­lui cu numarul J13/1809/1992 , CUI 1866855 , numit pe par­cur­sul aces­tor ter­meni si con­di­tii e-dp.ro.
1.2 Cristalex Comindserv SRL este inscrisa in Reg­istrul Intermediarilor in Asigurari sub numarul RAJ 399685/2012 si asistent brokeraj persoana juridica al
Asigest Bro­ker de Asig­u­rare Reasig­u­rare S.A. inscrisa in Reg­istrul Bro­ker­ilor sub numarul RBK 043/2001  autor­izata  de catre Comisia de Supraveg­here a Asig­urar­ilor sa nego­cieze si sa incheie con­tracte de asig­u­rare pen­tru cli­en­tii sai.

Adresa de con­tact: Str. Nucilor nr 43, Constanta
Tel./ Fax Romt­ele­com: +40 241.621.478
email: office@e-dp.ro

2. Pro­pri­etatea Intelectuala

2.1 Con­tin­u­tul si design-ul e-dp.ro , inclu­siv look&feel-ul aces­tuia si bazele de date acce­si­bile prin inter­mediul sau, sunt pro­pri­etatea e-dp.ro si sunt pro­te­jate prin leg­is­la­tia romana in vigoare cu privire la drep­turile de autor si drep­turile conexe.
In cazul con­tin­u­tu­lui pre­luat de la parteneri pe baza acor­durilor incheiate, aces­tea sunt identfi­cate prin men­tionarea numelui parteneru­lui langa tex­tul sau sigla respec­tiva.
2.2. Este interzisa orice uti­lizare a con­tin­u­tu­lui e-dp.ro in alte scop­uri decat cele per­mise expres de prezen­tul doc­u­ment sau de leg­is­la­tia in vigoare. Cererile de uti­lizare a con­tin­u­tu­lui in alte scop­uri decat cele per­mise expres de prezen­tul doc­u­ment pot fi trim­ise la adresa de email office@e-dp.ro
2.3. In con­di­ti­ile in care con­siderati ca un anu­mit con­tinut aflat pe site-ul e-dp.ro incalca drep­turile dvs. de pro­pri­etate int­elec­tu­ala, drep­tul la viata pri­vata, la pub­lic­i­tate sau alte drep­turi per­son­ale, sun­teti rugat sa trim­iteti un email la office@e-dp.ro cu drep­turile incal­cate, pen­tru a per­mite admin­is­tra­to­rilor e-dp.ro sa actioneze in con­for­mi­tate cu dis­poz­i­ti­ile legale con­form Legii 365/2002 privind com­er­tul electronic.

3. Schim­bari ale site-ului

E-dp.ro isi rez­erva drep­tul de a sus­penda, mod­i­fica, adauga sau sterge in orice moment por­tiuni ale con­tin­u­tu­lui sau. De aseme­nea, e-dp.ro isi rez­erva drep­tul de a restric­tiona acce­sul uti­liza­to­rilor la o parte sau la intregul sau continut.

4. Reg­ulile de prestare a ser­vici­ilor pe cale electronica

4.1 Tipurile de ser­vicii prestate
In cadrul paginii de inter­net mai sus men­tion­ate
Cristalex Comindserv SRL presteaza ser­vicii de inter­me­diere a asig­urar­ilor con­stand in incheierea politelor de asig­u­rare in numele si in favoarea asig­u­ra­to­rilor cu care detine un con­tract de colaborare.

4.2 Folosirea paginii si a infor­mati­ilor trans­mise
Con­fi­den­tial­i­tatea si pro­tec­tia infor­mati­ilor colec­tate de la dvs. sunt de o impor­tanta vitala pen­tru noi.
e-dp.ro nu ofera infor­ma­tia colec­tata unor terti fara con­sim­ta­man­tul dvs. expres si pre­al­a­bil. Orice sta­tis­tica privind trafi­cul uti­liza­to­rilor nos­tri, pe care o vom oferi catre terte retele de pub­lic­i­tate sau catre site-uri partenere, este furnizata doar ca ansam­blu de date si nu include nici o infor­matie iden­ti­fi­ca­bila per­sonal despre niciun uti­liza­tor indi­vid­ual.
In momen­tul in care noi primim infor­mati­ile trans­mise de dvs. va garan­tam ca vom depune toate efor­turile pen­tru a asigura secu­ri­tatea aces­tora in sis­temele noas­tre, con­form stan­dard­e­lor de secu­ri­tate impuse de leg­is­la­tia romana in vigoare.

5. Clauze cu privire la furnizarea datelor cu car­ac­ter personal

5.1 Cristalex Comindserv SRL este inscrisa in reg­istrul de evi­denta a pre­lu­crar­ilor de date cu car­ac­ter per­sonal sub nr:
5.2
E-dp.ro respecta leg­is­la­tia romana in vigoare, in speta Legea nr. 677/2001 pen­tru pro­tec­tia per­soanelor cu privire la pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­sonal si lib­era cir­cu­latie a aces­tor date, mod­i­fi­cata si com­ple­tata si Legea nr. 506/2004 privind pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­sonal si pro­tec­tia vietii pri­vate in sec­torul comu­ni­cati­ilor elec­tron­ice.
5.3 Con­form Legii nr. 677/2001, ben­e­fi­ciati de drep­tul de acces, de inter­ven­tie asupra datelor, drep­tul de a nu fi supus unei decizii indi­vid­uale si drep­tul de a va adresa justi­tiei. Toto­data, aveti drep­tul sa va opuneti pre­lu­crarii datelor per­son­ale care va privesc si sa solic­i­tati sterg­erea datelor.

5.4 Scopul colec­tarii datelor este nece­sara pen­tru iden­ti­fi­carea celei mai avan­ta­joase oferte pen­tru client/ uti­liza­tor si sunt pre­lu­crate si uti­lizate pen­tru incheierea con­trac­tu­lui de asig­u­rare (polita de asig­u­rare) al carei val­a­bil­i­tate este strans con­di­tion­ata de aut­en­tic­i­tatea lor.
5.5 Oper­a­torul (
Cristalex Comindserv SRL) garan­teaza con­fi­den­tial­i­tatea tuturor datelor furnizate de catre uti­liza­tor. Uti­liza­torul are oblig­a­tia de a furniza datele cerute com­plet, corect si ade­varat pen­tru incheierea unui con­tract de asig­u­rare per­fect val­a­bil. Furnizarea gre­sita a aces­tora atrage dupa sine penalizari in con­for­mi­tate cu legea, iar furni­zorul lor se face respon­s­abil de suportarea aces­tora.
5.6 Uti­liza­torul poate renunta in orice moment la uti­lizarea site-ului sau poate cere inc­etarea ime­di­ata a pre­lu­crarii datelor furnizate .

5. Recla­matii
5.1 Recla­mati­ile privind func­tionarea paginii de inter­net sau acu­ratetea datelor cuprinse in ea pot fi depuse in scris la sec­tiunea CONTACT de pe site
.

5.2 Recla­ma­tia depusa core­spun­za­tor tre­buie sa con­tina cel putin urma­toarele date: infor­matii privind Uti­liza­torul, prenu­mele si numele aces­tuia, e-mail-lul, adresa de core­spon­denta pre­cum si descrierea prob­le­mei, la care se refera reclamatia.

6. Dis­poz­i­tii finale
Drep­turile si oblig­ati­ile par­tilor, impuse de prezen­tele "Ter­meni si con­di­tii", pre­cum si toate efectele juridice pe care le pro­duce prezen­tul acord vor fi inter­pre­tate si guver­nate de legea romana in vigoare.
Con­di­tia ben­e­ficierii de ser­vici­ile oferite prin folosirea paginii de inter­net www.e-dp.ro este acceptarea hotarar­ilor prezen­telor Ter­meni si conditii.COPYRIGHT (C) 2013 CRISTALEX COMINDSERV SRL. TOATE DREPTURILE REZERVATE.


asigurari csa Comunicate de presa pad paid stire rca cominicat csa crestere NOUTATI scumpire Barbati cjue csa-unisar diferentiat femei Prime unisex banca nationala curs valutar dolar euro ASIGURARI CONSTANTA Dacia franta piata vanzare asigurare constanta Daune RCA a scazut sadere despagubiri locuinta asigurai obligati hotarare astra asigurari gheorghe piperea Insolventa oltchim Astra FLOTEI AERIENE GERMANIA casa groupama     
         Acest site este operat de Cristalex Comindserv S.R.L. autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RAJ-399685/28-08-2012, asistent in brokeraj persoana juridica al Asigest Broker de Asigurare - Reasigurare S.A autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RBK 043/2001.

    Cine suntem? | Intrebari frecvente | Informatii utile | Centre de dauna | Conditii de asigurare | Termeni si conditii | Contact
     ANPC | CSA | CNADNR | Verifica Rovinieta | Verifica RCA | Vezi istoric Daune | Verifica ITP |COPYRIGHT (C) 2013 CRISTALEX COMINDSERV SRL. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

                                                                                                          

Urmareste-ne pe:

Web design by S.G.A.  gazduire Creatorul de site-uriuCoz

 

Free BackLink